Yleiset sopimusehdot ja tietosuoja

PARKKISÄHKÖ OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2017

1 Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Parkkisähkö Oy:n ja sen asiakkaan välillä palveluista tehdyissä sopimuksissa. Yleisistä sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä toisin.

2 Tavoitteellinen sopimussuhde

Parkkisähkö Oy pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimusten tavoitteena on luoda edellytykset tarkoituksenmukaiselle sähköautoilulle ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet.

Parkkisähkö Oy pitää yllä avoimuutta, luottamusta sekä säännöllistä vuorovaikutusta sopimusten toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

3 Palvelujen tuottaminen

Parkkisähkö Oy on velvollinen sovituilla hinnoilla tuottamaan sopimuksissa määritellyt palvelut noudattaen lainsäädäntöä.

Parkkisähkö Oy:llä on palvelujen tuottamista varten riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä asianmukaiset laitteet, ohjelmistot ja tietojärjestelmät.

4 Lain velvoitteiden täyttäminen

Parkkisähkö Oy huolehtii siitä, että se ja sen mahdollisesti käyttämät alihankkijat täyttävät sopimussuhteen alkaessa ja sopimuksen voimassaoloaikana lainsäädännön mukaiset edellytykset ja velvoitteet.

5 Sopimussuhteen toimivuus

Asiakas varmistaa hänelle kuuluvien sopimusvelvoitteiden täyttymisen siten, että Parkkisähkö Oy:llä on edellytykset täyttää oma suoritusvelvollisuutensa.

6 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen järjestämään Parkkisähkö Oy:n käyttöön sopimustehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Asiakkaan on varmistettava toimeksisaajan pääsy niihin tiloihin ja alueisiin, joihin se on tarpeen sovittujen palvelujen hoitamiseksi erikseen sovittavalla tavalla.

7 Parkkisähkö Oy:n vakuutusvelvollisuus

Parkkisähkö Oy:llä on vastuuvakuutus.

8 Sopimuksen siirto

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

Liikkeen luovutuksen tai kiinteistön omistuksen vaihtumisen yhteydessä sopimus voidaan siirtää. Muutoksesta on ilmoitettava välittömästi toiselle sopijapuolelle. Jos asiakas tai Parkkisähkö Oy ei hyväksy siirtoa, hänellä tai sillä on oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun on hän tai se saanut tiedon liikkeen luovutuksesta tai kiinteistön omistuksen vaihtumisesta, irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu.

9 Alihankkijan käyttö

Parkkisähkö Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden töistä ja toimenpiteistä se vastaa.

10 Laskun maksaminen

Asiakas on velvollinen maksamaan laskunsa sopimushintojen ja sovitun maksupäivän mukaisesti.

Asiakas on velvollinen maksamaan viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Laskuja koskevat huomautukset on tehtävä viivytyksettä.

11 Sopimuksen muuttaminen

Sovittujen palvelujen sisällön, laatutason, sopimushintojen tai muun sopimuksen sisällön muuttaminen on mahdollista ainoastaan sopijapuolten yhteisellä sopimuksella.

Jos sopijapuolet yhdessä tai toinen heistä toteaa, että sopimuksen sisältöä tulee tarkistaa sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi, sopijapuolten on käytävä tähän liittyvät neuvottelut. Muutostarve voi perustua olosuhteiden tai sopijapuolen tarpeiden muuttumiseen.

Sopimuksen perustana olevissa tiedoissa havaitut virheet tai muutokset on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolella on oikeus vaatia sopimuksen muuttamista oikeiden tietojen mukaisiksi. Sopijapuolella on oikeus vaatia korvausta tai hyvitystä vain siitä edunmenetyksestä, joka aiheutuu sen jälkeen, kun sitä koskeva vaatimus on tehty toiselle sopijapuolelle.

12 Hinnantarkistus

Sopimuksessa määritellään hinnantarkistusajankohdat. Sopimushinnan tarkistusilmoitus on annettava sähköisesti tai kirjallisesti asiakkaalle riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusajankohtaa. Tällöin selvitetään tarkistuksen perusteet. Ellei asiakas hyväksy hinnantarkistusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa Parkkisähkö Oy:lle kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta, minkä jälkeen välittömästi käynnistetään mahdolliset tarkistusneuvottelut.

Ellei hinnasta päästä sopimukseen, on Parkkisähkö Oy:llä oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu.

Tarkistuksen huomioon ottamisen edellytyksenä on, että sen peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen jälkeen ja se on sopimuksen käsittämään suoritukseen välittömästi vaikuttava.

Jos sopimuksen kohteena olevien palvelujen arvonlisäveroprosentti tai muu sopimukseen välittömästi vaikuttava vero tai julkisoikeudellinen maksu muuttuu sopimuskauden aikana, tarkistetaan sopimushintaa vastaavasti.

Jos sopimuksen tarkoittama toiminta tulee sopimuksenteon jälkeen uuden veron alaiseksi, eikä uutta veroa ole voitu tarjousta tehtäessä ottaa huomioon, tarkistetaan sopimushintaa vastaavasti.

13 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus voidaan tehdä olemaan voimassa toistaiseksi tai erikseen sovitun määräajan. Ellei muuta ole sovittu, sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Lisäksi voidaan solmia sopimuskausittain jatkuva sopimus, joka voidaan irtisanoa päättymään sopimuskauden päättyessä käyttäen sovittua irtisanomisaikaa.

14 Sopimuksen päättäminen

Irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla se kirjallisesti. Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus voidaan päättää heti, mikäli päättämistä haluava sopijapuoli suorittaa toiselle sopijapuolelle korvauksen, jonka määrä on irtisanomisaikaa tai jäljellä olevaa sopimusaikaa vastaavan sopimuskauden maksu.

Purkaminen

Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli sopijapuoli sähköisestä tai kirjallisesta huomautuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö suoritusvelvollisuutensa tai ei muutoin noudata, mitä on sovittu. Ilman huomautustakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin sopimustehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.

Sopimuksen purkaminen tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti. Purkuilmoituksessa on mainittava sopimuksen purkamisen peruste.

Purettaessa sopimus sopimusrikkomuksen johdosta on vahinkoa kärsineellä oikeus saada korvausta siltä sopijapuolelta, joka on syyllistynyt sopimusrikkomukseen.

Jos toinen sopijapuolista asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus.

15 Menettely sopimuksen päättyessä

Tarpeen vaatiessa menettelystä sopimuksen päättyessä sovitaan erikseen.

16 Tietoturvallisuus

Toimeksisaaja vastaa siitä, että sopimuksen mukaisia palveluja tuotettaessa noudatetaan, mitä tietosuojasta on lainsäädännössä säädetty.

17 Ylivoimainen este

Sopijapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan niin pitkäksi aikaa kuin lainsäädännössä tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai vaikutuksiltaan niihin verrattava ylivoimainen este estää sopimuksen täyttämisen tai sen vaatiminen olisi kohtuutonta.

Sopijapuolilla on oikeus väliaikaisesti jättää sopimusvelvoite suorittamatta, jos suoritusta estää lakko tai saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide.

Ylivoimaisen esteen ajalta sopijapuolille aiheutuvat sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutuvat vahingot korvataan vain, mikäli siitä on erikseen sovittu.Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sovittujen tehtävien hoitaminen on ylivoimaisen esteen vuoksi pakko keskeyttää määräämättömäksi ajaksi.

18 Mahdollinen yhteyshenkilö

Organisaatioasiakas ja Parkkisähkö Oy voivat nimetä kumpikin yhteyshenkilön, jolle Parkkisähkö Oy tai asiakas tai näiden edustaja voi antaa sopimukseen liittyviä ohjeita ja huomautuksia yhtä pätevästi, kuin ne olisi annettu suoraan sopijapuolelle.

Yhteyshenkilön muutoksista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Ohjeet ja huomautukset on annettava kirjallisesti tai sähköisesti paitsi vähäisissä tai kiireellisissä tapauksissa.

19 Ohjeet ja huomautukset

Mahdolliset huomautukset sopijapuolen suoritukseen liittyen tulee tehdä viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti. Samalla on mahdollisuuksien mukaan kerrottava vaatimukset, joita huomautuksen kohteena olevaan toimintaan liittyy.

20 Sopijapuolten vahingonkorvausvastuu

Sopijapuolet vastaavat sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle sopijapuolelle sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisen aiheuttaman vahingon, mikäli asiasta on reklamoitu kohtuullisessa ajassa siitä, kun laiminlyönti ja vahingon ilmeneminen on tullut vahingon kärsijän tietoon.

Vahingonkorvausvastuun laajuuden ja määrän rajoituksista sovitaan tarvittaessa erikseen.

21 Salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toisen sopijapuolen ja liike- ja ammattisalaisuudet.

Salassapitovelvollisuus sitoo sopijapuolia myös sopimussuhteen päätyttyä.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä sopijapuolia luovuttamasta tietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

Parkkisähkö Oy:llä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä mainita tilaaja asiakasluettelossaan.

Parkkisähkö Oy:llä on oikeus luovuttaa tietoja sellaisille kolmansille osapuolille ja siinä laajuudessa, mitä sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen tai palvelujen, muun liiketoiminnan taikka yrityksen kehittäminen tarkoituksenmukaisesti edellyttää.

22 Erimielisyydet

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin, joissa käytetään tarvittaessa ulkopuolista sovittelijaa.

Erimielisyydet ratkaistaan tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa, mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen.

23 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä, ellei toisin ole sovittu:

1. Palvelusopimus
2. Sopimusneuvottelukirjeenvaihto (sähköinen tai kirjallinen)
3. Nämä yleiset sopimusehdot, joiden yksipuoliseen muuttamiseen Parkkisähkö Oy:llä on oikeus
4. Tarjouspyyntö ja/tai
5. Tarjous
6. Muut mahdollisesti sopimuksessa mainitut asiakirjat siinä mainitussa järjestyksessä.

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:n ja 24§:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Parkkisähkö Oy (Y-tunnus: 2612184-7) Melkonkatu 22 A
00210 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Jiri Räsänen
Puhelin +358-45-601-3553
Sähköposti jiri.rasanen@parkkisahko.fi

REKISTERIN NIMI
Parkkisähkö Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Parkkisähkön asiakkaaksi, käyttänyt Parkkisähkön palveluita ja/tai osallistuu Parkkisähkön järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Parkkisähkön asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten ja käytön arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tunnisteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Parkkisähkön toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja palvelun tuottamiseen palveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Parkkisähkön omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Parkkisähkö saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Parkkisähkön asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Parkkisähköllä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Parkkisähkön asiakaspalveluun, sähköpostitse info@parkkisahko.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Auton tiedot
Tiedot käytetyistä palveluista ja tilauksista

Palveluiden seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Parkkisähkö Oy:n käytössä, paitsi Parkkisähkön käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Parkkisähkön ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Parkkisähkön tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttäoikeus edellyttää Parkkisähkön sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Parkkisähkön salasanasuojatulla palvelimella.