Parkkisähkön sopimusehdot Steniuksenkummun asukkaille

Sopimuksen käsitteet ja tausta 

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Palveluntarjoaja, Yhtiö ja Käyttäjä. 

Yhtiöllä tarkoitetaan sitä yhtiötä, joka omistaa rakennuksen, jossa Autopaikka sijaitsee. Mikäli Autopaikka ei sijaitse rakennuksessa, Yhtiöllä tarkoitetaan sitä yhtiötä, joka omistaa Autopaikan sijaintikiinteistön. Mikäli sijaintirakennuksen tai -kiinteistön omistajia on useampia kuin yksi, Yhtiöllä tarkoitetaan sitä yhtiötä, jolla on voimassaolevan hallinnanjako-, rasite- tai yhteisjärjestelysopimuksen mukainen hallintaoikeus Autopaikkaan tai mahdolliseen nimeämättömien autopaikkojen alueeseen, jolla Autopaikka sijaitsee.

Autopaikka voi olla Käyttäjän hallinnassa osakeomistuksen tai vuokraoikeuden taikka muun käyttöoikeuden perusteella joko nimettynä autopaikkana tai ns. nimeämättömänä autopaikkana.

Asennettava laite käyttää Yhtiön tai yhden ja/tai useamman pysäköintilaitoksen toisen asunto-osakeyhtiön (jäljempänä ”Sähkösopimuksen haltija”) sähköverkkoa. Palveluntarjoaja tekee Sähkösopimuksen haltijan kanssa erillisen sopimuksen sähkön käyttämisestä. Laitteen toiminta on siten riippuvainen em. sähköverkon toiminnasta ja Sähkösopimuksen haltijan toimittamasta sähkövirrasta. Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjältä laitteiden lataukseen tarvittavan sähkön Sähkösopimuksen haltijan puolesta.

Sopimuksen sisältö 

Autopaikalle tilataan ja asennetaan Käyttäjän valitsema laite, ja Käyttäjä saa käyttöönsä vastaavan laitetta koskevan palvelun. Yhtiö on antanut Käyttäjälle ja Palveluntarjoajalle oikeuden tehdä em. laitteen asentamiseksi tarpeelliset asennustyöt tämän sopimuksen mukaisesti erillisellä Palveluntarjoajan ja Yhtiön välisellä sopimuksella. Palveluntarjoaja toimittaa Yhtiölle ilmoituksen asennustyöstä ja asennettavasta laitteesta ennen työn suorittamista. Palveluntarjoaja asentaa laitteen erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Laite ja sitä koskeva palvelu ovat käytössä asennuksesta alkaen.

Mikäli sopimus kuitenkin allekirjoitetaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen Autopaikan sijaintirakennuksen tai ko. pysäköintialueen ja Käyttäjän/Yhtiön asuinrakennuksen valmistumista ja käyttöönottoa, laite ja sitä koskeva palvelu on käytössä em. valmistumisesta ja käyttöönotosta alkaen. Jos em. sijaintirakennus/pysäköintialue valmistuu ja otetaan käyttöön eri aikaan kuin em. asuinrakennus, em. laitteen ja sitä koskevan palvelun käyttöönottoaika määräytyy viimeiseksi valmistuvan ja käyttöönotettavan rakennuksen tai alueen valmistumis-/käyttöönottoajan perusteella.

Palveluntarjoaja vastaa asentamansa kuormanhallinnasta, pois lukien: laitteen huollosta ja ylläpidosta sekä:

– Latausjärjestelmään kohdistuneet ajoneuvotörmäys-, vahinko- ja ilkivaltatapaukset sekä luonnonilmiöt tai sähköverkon ja mobiiliverkon häiriöt. Näistä koituvat kustannukset ovat Käyttäjän tai Yhtiön vastuulla sen mukaan, mitä laitteiden vakuuttamisesta on sovittu.

– Tavanomaisesta poikkeava käyttöosien (esim. Type 2 -latauspistokekaapeli) kuluminen tutkitaan tapauskohtaisesti. Huolimattomasta käytöstä johtuva ennenaikainen kuluminen ja vaurioituminen aiheuttaa käyttäjälle korvausvelvollisuuden, mikäli Palveluntarjoaja osoittaa, että kyse on huolimattomasta käytöstä.

– Laitteiden alkuperäisen sijoituksen jälkeen tapahtuvat laitteiden paikkojen vaihdot suoritetaan eri veloituksella.

Käyttäjän käyttöön tuleva lataustunniste 

Palveluntarjoaja luovuttaa latauslaitteen Käyttäjän käyttöön lataustunnisteen, jolla Käyttäjä voi käyttää em. laitetta ja niitä koskevia palveluita ja jonka avulla Palveluntarjoaja mittaa Käyttäjän kuluttaman sähkön.

Laitteesta ja palvelusta maksettava hinta 

Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palveluntarjoajalle aloitusmaksun ja mahdollisen kuukausittaisen palvelumaksun. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palveluntarjoajalle sähkömaksun. Sähkömaksu peritään laitekohtaisen sähkönkulutusmittaroinnin perusteella. Sähkösopimuksen haltija ilmoittaa Palveluntarjoajalle vuosittain sähkönkulutuksesta per kWh perittävän hinnan, jonka lisäksi Palveluntarjoaja perii Käyttäjältä sähkön laskutuslisän. Palveluntarjoajan perimät hinnat määräytyvät erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnantarkistuksista on sovittu yleisissä sopimusehdoissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että kuukausittainen palvelumaksu määräytyy Laitteen ja Laitetta koskevan palvelun käytön alkamisesta alkaen.

Laitteiden muuttaminen toiseksi 

Palveluntarjoajan laitteet asennetaan lämmitystolpassa tai seinässä sijaitsevaan pikaliittimeen. Mikäli Autopaikalle tai sen viereiselle paikalle, jolla on Autopaikan kanssa yhteinen pikaliitin, on jo asennettu Palveluntarjoajan laite, Palveluntarjoajalla on oikeus tämän sopimuksen mukaista asennusta suorittaessaan irrottaa Autopaikan ja/tai em. vierekkäisen autopaikan vanhasta lataus-lämmitysrasiasta/laitteesta tarvittavat osat (joko laite tai laite ja lataus-lämmitysrasia) uuden laitteen asentamiseksi. Em. asennustoimenpiteet eivät saa heikentää Autopaikan viereisen autopaikan käyttäjän oikeutta ja mahdollisuutta käyttää Palvelutarjoajan lämmitys- tai sähköauton latauspalvelua, johon viereisen autopaikan käyttäjällä on erillisen sopimuksen tai muun syyn perusteella oikeus.

Sopimuskausi 

Ensimmäinen sopimuskausi on yksi (1) vuotta sopimuksen voimaantulosta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Jos Palveluntarjoajan ja Yhtiön välinen sopimus päättyy, päättyy tämä sopimus samanaikaisesti. Jos käyttäjä luopuu Autopaikan hallintaan oikeuttavista osakkeista tai vuokraoikeudesta, Käyttäjä vastaa tämän sopimuksen mukaisista kustannuksista irtisanomisajan päättymiseen asti, ellei Autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden uusi omistaja tai vuokraoikeden haltija tee Autopaikkaa koskevaa omaa käyttösopimusta Palveluntarjoajan kanssa. Tällöin tämä sopimus päättyy uuden käyttösopimuksen alkaessa. Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa muille osapuolille em. seikoista (sopimuksen/hallinnan päättyminen ja päättymisen ajankohta) viipymättä, kun ne ovat tiedossa. Käyttäjän irtisanoessa tämän sopimuksen päättymään Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä hinnaston mukainen ennallistamismaksu, ellei kyse ole tilanteesta, jossa Autopaikan uusi käyttäjä tekee ennen tämän sopimuksen irtisanomisajan päättymistä uuden käyttösopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.

 Laitteita koskeva omistusoikeus 

Omistusoikeus Palveluntarjoajan toimittamiin laitteisiin on Palveluntarjoajalla, eikä omistusoikeus siirry Käyttäjälle, Yhtiölle tai muulle Autopaikan sijaintikiinteistön tai -rakennuksen omistajalle asentamisen seurauksena. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asentamansa laite sopimuskauden päätyttyä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus jättää laitteet poistamatta, jolloin niiden omistusoikeus siirtyy aloitusmaksun maksaneelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ilmoittaa tästä muille osapuolille kirjallisesti erikseen.