Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Parkkisähkö Oy:n palveluissa:

Parkkisähkö on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
 • nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot (pois lukien maksukorttitiedot, joita käsittelevät ulkopuoliset palveluntuottajat), tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä tiedot ilmoittautumisista asiakastapahtumiin.
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjältä kerätyt tiedot
Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:
 • Lataustapahtuman yksilöidyt tiedot, sisältäen latauspisteen tunniste ja sijainti, käyttäjän tunnistetieto, lataussession alkamis- ja loppumisaika sekä ladattu kokonaisenergiamäärä
 • Tukipalveluiden käytössä luovutetut tiedot päätellyt tukitoimeenpiteet
Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:
 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista, kuten esimerkiksi käyttäjän latauskäyttäytyminen tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
Markkinointirekisterimme tiedot:
 • Myynnin markkinointirekisteriin tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, yhteenvedon tilaus- ja tarjoushistoriasta sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme, kun tämän asiakkuus on päättynyt tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.
 • Palvelun ostaminen ja käyttö: Keräämme tarvittavaa tietoa palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme ja pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Mainonnan kohdentaminen: Esitämme käyttäjälle omien tuotteidemme mainontaa ja markkinointia, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Kohdennus perustuu käyttäjän asiakastietoihin sekä käyttäjästä kerätyistä tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin, kuten laskettuihin kiinnostuksen kohteisiin tai segmentteihin.
Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja auditointilokeja). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.
 • Sopimus: Kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä digitaalisen tilin tai palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia tietoja.
 • Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä lupaasi perustuen tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutustietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
 • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen. Esimerkiksi:
  • Tuotekehitys (pyrimme jatkuvasti jalostamaan palveluidemme käyttökokemusta ja parantamaan palveluiden ominaisuuksia perustuen niiden käyttöön)
  • Liiketoiminnan raportointi (mittaamme tilausten kehittymistä ja mainosten näkyvyyttä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja suunnitella palveluiden kehitystä)
  • Tietojen suojaaminen (varmistamme, että verkko- ja mobiilisivuillamme sovelluksissamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet)
  • Väärinkäytösten ehkäisy (käyttölokien tallennus, puheluiden tallennus)
  • Asiakaspalvelu
Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaille. Minimoimme myös tunnistavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

4. Miten tietojani yhdistetään?

Säilytämme tutkimus- ja tuotekehitysprojektien datatarpeisiin liittyen palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja yhdistettyinä sattumanvaraisesti luotuihin tunnisteisiin, joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaus- ja kontaktihistoriatietoja säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä 4 vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset sekä sähköpostimarkkinointiluvat ja uutiskirjetilaukset.
 • Ennen kuin digitaalinen tili poistetaan, käyttäjää informoidaan asiasta ja pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa, mikäli hän katsoo edelleen tarvitsevansa tiliä.
 • Pysyvässä markkinointirekisterissämme voidaan säilyttää rajattua tietosisältöä puhelinmarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista sekä suppea yhteenveto tilaus- ja tarjoushistoriasta ja yhteystiedot puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa varten.)
 • Säilytämme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja myös sen jälkeen, kun käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 • Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme tietojen poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. 7. Käsitteleekö Parkkisähkö Oy sensitiivisiä henkilötietoja kuten päätelaitteeni sijaintia? Käyttäjä voi päätelaitteillaan (kuten älypuhelin tai tietokone) etsiä lähimmät vapaana olevat Parkkisähkön julkiset latauspisteet. Emme kuitenkaan identifioi asiakasta kyseisen toiminnon käytössä tai tallenna asiakkaan päätelaitteen sijaintia.

Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely

8. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään. Voimme täydentää käyttäjän antamia tietoja muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Kun Parkkisähkö Oy ylläpitää sivua Facebookissa, Facebook ja Parkkisähkö Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä Parkkisähkö Oy:n Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

9. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Parkkisähkö Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä sekä muista markkinoinnin palveluista (sähköpostiviestintään liittyvät ratkaisut, puhelinmyyntiyritykset).

10. Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa pseudonymisoituja henkilötietoja alihankkijoillemme petostentorjuntaa ja tuotekehitystä varten.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

12. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Keräämme käyttäjän päätelaitetta ja palveluiden käyttöä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

13. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Parkkisähkö Oy:n sivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Parkkisähkö Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Sopimusjärjestelyin pyrimme takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Parkkisähkö Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Käyttäjä voi tutustua sosiaalisen median palveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Google+:n osalta täällä. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä.

Käyttäjien oikeudet

15. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Parkkisähkö Oy:n palvelujen käyttäjillä on oikeus:
 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen *)
 • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta *)
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa *)
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta täällä.
*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

16. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen: Rekisterinpitäjä: Parkkisähkö Oy Itälahdenkatu 18A, 00210 Helsinki Y-tunnus 2612184-7 Tietosuoja info (at) parkkisahko.fi Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden parkkisähkön tietosuojavastaavaan. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.

Lue lisää sähköautojen latauksesta

Älykäs kuormanhallinta

Älykäs kuormanhallinta huolehtii sähkön riittävyydestä koko parkkialueella. Tämän ansiosta pienestäkin pääkeskuksesta riittää virtaa kaikkien autojen lataamiseen.

Lue lisää

Laadukkaat latauslaitteet

Parkkisähköllä on erilaisia kiinteistölataukseen suunniteltuja sähköautojen latauslaitteita. Pikaliitinjärjestelmä mahdollistaa laitteiden nopean asentamisen ja ylläpidon.

Lue lisää